උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා

බුද්ධිමත් ශ්‍රම බලකායක් තුළනින් තෘප්තිමත් ශ්‍රම බලකායක් උදෙසා

ශ්‍රම වාසනා දූ දරු සත්කාරක සේවය

නොමිලේ

  • ශ්‍රම වාසනා ශිෂ්‍යත්ව
  • පාසල් උපකරණ කට්ටල

නිරෝගී සම්පත උතුම්ම සම්පතය

නිරෝගී ශ්‍රම බලකායක් තුළනින් තෘප්තිමත් ශ්‍රම බලකායක් උදෙසා

ශ්‍රම වාසනා වෛද්‍ය සත්කාරක සේවය

නොමිලේ

  • වෛද්‍ය සායන
  • අක්‍ෂි සායන / උපැස් යුවල්
  • වෛද්‍යාධාර
  • අභාධිත තත්ත්වයන්ට උපකරණ

ශ්‍රම සම්පත සුරකිමි - ජීවිතය දිනවමු

கெளரவ. அமைச்சர் ஜோன் செனவிரத்ன

கெளரவ. அமைச்சர் ஜோன் செனவிரத்ன கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்

கெளரவ.மாநில அமைச்சர் - ரவீந்திர சமரவீர

கெளரவ.மாநில அமைச்சர் - ரவீந்திர சமரவீர கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்

http://www.svf.gov.lk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/448788slide0.jpg http://www.svf.gov.lk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/933528slide02.jpg http://www.svf.gov.lk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/302455min.jpg http://www.svf.gov.lk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/203510sec.jpg
dddddd

சிரம வாசனா நிதியத்திற்கு வரவேற்கின்றோம்

பெரும் எண்ணிக்கையில் இலங்கையில் வேலை செய்கின்ற மக்களுக்காகவுள்ள ஒரே நிதியம் சிரம வாசனா (உழைப்போர் அதிர்ஷ்டம்) நிதியமாகும். சிரம வாசனா நிதியம் 1998 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க சிரம வாசனா நிதிய சட்டத்தின் கீழ் ஊழியர்களின் நலனோம்பலுக்காக நிதி வழங்கும் பொருட்டும் அதனோடு இணைந்த மற்றும் அதற்கு இடை நேர்விளைவான விடயங்களுக்காக ஏற்பாடுகளை செய்யும் பொருட்டும் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும்.

விடயஙகளுக்குப் பொறுப்பான அமைச்சராக இருந்தபோது பெரும் எண்ணிக்கையில் வேலை செய்கின்ற இலங்கை மக்களுக்கு நலனோம்பலை வழங்கும் நோக்கில் இந்த சிரம வாசனா நிதியத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தார். இந்த நலனோம்பல் பணிகளுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்காக சிரம வாசனா என்ற பெயரில் லொத்தர் சீட்டொன்றை இலங்கை லொத்தர் சபையுடன் இணைந்து ஆரம்பித்தமை தனித்துவமான ஒரு விடயமாகும். மேலும் தொழிலாளர்களுக்காக நலனோம்பல் சேவைகளை விரிவிவாகப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு மேற்படி சட்டத்தின் கீழ் 6 நோக்கங்களை உருவாக்கி சேவைகளை விரிவாகவும் முறையாகவும் வழங்குவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இது இலங்கையில் பெரும் எண்ணிக்கையில் ஊழியர்களுக்குக் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும்.


காப்புரிமை © 2018 சிரம வாசனா நிதியம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது :  2018-02-19