උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා

බුද්ධිමත් ශ්‍රම බලකායක් තුළනින් තෘප්තිමත් ශ්‍රම බලකායක් උදෙසා

ශ්‍රම වාසනා දූ දරු සත්කාරක සේවය

නොමිලේ

  • ශ්‍රම වාසනා ශිෂ්‍යත්ව
  • පාසල් උපකරණ කට්ටල

නිරෝගී සම්පත උතුම්ම සම්පතය

නිරෝගී ශ්‍රම බලකායක් තුළනින් තෘප්තිමත් ශ්‍රම බලකායක් උදෙසා

ශ්‍රම වාසනා වෛද්‍ය සත්කාරක සේවය

නොමිලේ

  • වෛද්‍ය සායන
  • අක්‍ෂි සායන / උපැස් යුවල්
  • වෛද්‍යාධාර
  • අභාධිත තත්ත්වයන්ට උපකරණ

ශ්‍රම සම්පත සුරකිමි - ජීවිතය දිනවමු

Hon. Minister - John Seneviratne

Hon. Minister John Seneviratne Assumed Duties

Hon. State Minister - Ravindra Samaraweera

Hon. State Minister Ravindra Samaraweera Assumed Duties

http://www.svf.gov.lk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/448788slide0.jpg http://www.svf.gov.lk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/933528slide02.jpg http://www.svf.gov.lk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/302455min.jpg http://www.svf.gov.lk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/203510sec.jpg
dddddd

Welcome to Shrama Vasana Fund

Shrama Vasana Fund is the only fund that is dedicated to the entire working population of Sri Lanka. The Shrama Vasana Fund was established under the Shrama Vasana Funds Act No. 12 of 1998 with a view to make provision for funds for the welfare of workers and other connected matters.

His Excellency the President during his tenure of office as the Hon. Minister of Labor, took the initiative to establish the Shrama Vasana Fund for the welfare of the working population of Sri Lanka. Of special significance is the commencement of a lottery known as "Shrama Vasana" in collaboration with the National Lotteries Board in order to collect funds for the welfare services under the Shrama Vasana programe. Arrangements have been made to provide welfare services to the working population in a systematic broad based manner under six objectives. The establishment of the Shrama Vasana Fund confers enormous benefit to the entire working population of Sri Lanka.


Copyright © 2018 Shrama Vasana Fund. All Rights Reserved.
Designed by Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Last Update :  2018-02-19